Balushahi

Balushahi, Balushahi recipe, Air Fryer Balushahi, Healthy Balushahi, healthy Diwali recipe, Diwali Recipe

Quick & Easy  Air Fryer Balushahi

Balushahi, Balushahi recipe, Air Fryer Balushahi, Healthy Balushahi, healthy Diwali recipe, Diwali Recipe

Step 1

Knead dough with flour, salt, baking powder, sugar, yogurt and ghee

Balushahi, Balushahi recipe, Air Fryer Balushahi, Healthy Balushahi, healthy Diwali recipe, Diwali Recipe

Step 2

Make sugar syrup

Balushahi, Balushahi recipe, Air Fryer Balushahi, Healthy Balushahi, healthy Diwali recipe, Diwali Recipe, Easy Diwali Recipe, Easy Holi Recipe

Step 3

Shape the Balushahi

Balushahi, Balushahi recipe, Air Fryer Balushahi, Healthy Balushahi, healthy Diwali recipe, Diwali Recipe

Step 4

Air Fry

Balushahi, Balushahi recipe, Air Fryer Balushahi, Healthy Balushahi, healthy Diwali recipe, Diwali Recipe

Step 5

Soak in the syrup

Balushahi, Balushahi recipe, Air Fryer Balushahi, Healthy Balushahi, healthy Diwali recipe, Diwali Recipe

Enjoy!

Balushahi, Balushahi recipe, Air Fryer Balushahi, Healthy Balushahi, healthy Diwali recipe, Diwali Recipe

Shop my favorites!